top of page

Regulamin sklepu stacjonarnego
WOLTEX s.j.

Regulamin sklepu stacjonarnego Woltex s.j.

(zwany dalej Regulaminem)


 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Woltex s.j. z siedzibą w Zamościu (kod: 22-400), adres: ul. Kiepury 8/21,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159105, NIP 9222271253, REGON 950364940 (dalej jako: „Sprzedawca”) świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Świadczenie Usług odbywa się w Sklepie stacjonarnym Woltex w godzinach otwarcia, wskazanych na stronie internetowej https://woltex.pl/.

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://woltex.pl/ oraz w sklepie stacjonarnym. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

§2

Definicje

 1. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

 2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług w Sklepie stacjonarnym przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.

 5. Sklep stacjonarny to o punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym

 1. Konsument może osobiście nabyć produkty zaspokajające jego potrzeby.

 1. Sprzedawca to Woltex s.j. z siedzibą w Zamościu (kod: 22-400), adres: ul. Kiepury 8/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159105, NIP 9222271253, REGON 950364940 (dalej jako: „Sprzedawca”) świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: (84) 84 627 16 58 oraz przy użyciu adresu e-mail: woltex@pro.onet.pl

 2. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

 3. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży, w szczególności, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

 4. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w Sklepie stacjonarnym.

 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).

 

§3

Towary

 1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

 2. Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe lub używane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

 3. Obok dostępnych w Sklepach stacjonarnych Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na pełną nazwę Towaru, jego rodzaj, producenta (markę) oraz cenę.

 4. Jeżeli Towar sprzedawany jest w zestawie z innymi elementami, informacja zawiera również wskazanie tych elementów.

 5. Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

 6. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.

 7. Informacje na temat Towarów sprzedawanych w Sklepach stacjonarnych oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się również na stronie internetowej Woltex s.j. pod adresem https://woltex.pl/.

 

§4

Płatność

 1. Zapłata za Towary następuje w Sklepie stacjonarnym, jest dokonywana gotówką lub przelewem na konto Sprzedawcy. Do każdego zakupionego Towaru Klient otrzyma fakturę VAT.

 2. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracowników Sklepu stacjonarnego podczas dokonywania płatności. Sprzedawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.0.1570 t.j.).

 

§5

Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.

 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.

 

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.

 2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

 3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane w Sklepie stacjonarnym, listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy: woltex@pro.onet.pl.

 5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:

 1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

 2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności (chyba że płatność została dokonana w formie gotówkowej),

 3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

 1. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Sklepu stacjonarnego Woltex s.j. na własny koszt.

 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:

 1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

 2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.

 1. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:

 1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,

 2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.

 1. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji należy zwrócić Konsumentowi, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta i umożliwi mu odbiór Towaru w Sklepie stacjonarnym.

 2. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi w formie, w której została dokonana płatność. Jeżeli reklamowany produkt został zakupiony przy użyciu karty podarunkowej lub vouchera, to Konsument otrzyma kartę podarunkową lub voucher o takiej odpowiedniej wartości.

 3. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 

§7

Zwrot Towaru

Zasady zwrotu towarów zakupionych w Sklepach stacjonarnych zostały uregulowane w Regulaminie zwrotu produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych Woltex, który został opublikowany na stronie https://woltex.pl/ oraz jest dostępny dla Klienta w każdym Sklepie stacjonarnym.

§8

Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej https://woltex.pl/.

 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej https://woltex.pl/ oraz udostępnienia nowej treści regulaminu w Sklepie stacjonarnym.

 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej https://woltex.pl/ oraz w Sklepie stacjonarnym, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 

§9

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupu Towarów w Sklepach stacjonarnych jest Woltex s.j. z siedzibą w Zamościu (kod: 22-400), adres: ul. Kiepury 8/21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159105, NIP 9222271253, REGON 950364940. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Woltex s.j. oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

 2. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781 t.j.).

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Kupującego zakupu Towarów w Sklepie Stacjonarnym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu.

 4. Dane osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 6. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 7. Dane osobowe Kupującego przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 8. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepów stacjonarnych oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą.

  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

  3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 2. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 4. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

Potrzebujesz naszej pomocy ? Skontaktuj się teraz !
bottom of page